home

rozprawka

lektury

pisanie

 

                       

 

 

 

1. Rozprawka- co to takiego?

Rozprawka to forma wypowiedzi pisemnej, której istotą jest zajęcie własnego stanowiska wobec pewnego problemu i sformułowanie logicznych argumentów potwierdzających to stanowisko.

 

2. Kompozycja rozprawki.

Najprostszy schemat kompozycyjny rozprawki wygląda następująco:

a) wstęp- nawiązanie do tematu;

b) teza- czyli jednoznaczne stwierdzenie, opinia w jakiejś sprawie;

c) argumenty przemawiające za prawdziwością tezy;

d) zakończenie- potwierdzenie tezy.

 

3. Rozprawka krok po kroku.

a) dokładnie przeczytaj temat rozprawki i określ problem zawarty w temacie;

b) sformułuj tezę będącą własnym stanowiskiem wobec problemu;

c) przygotuj listę argumentów i dokonaj ich selekcji; warto zacząć od argumentów najważniejszych, istotna jest więc ich hierarchia i kolejność; każdemu z argumentów poświęć przynajmniej jeden akapit;

d) jeśli to możliwe, przygotuj cytaty pasujące do argumentów (sposoby wprowadzania cytatów – patrz poniżej);

e) napisz plan rozprawki;

f) zgromadź słownictwo przydatne do zredagowania rozprawki (patrz poniżej)

g) zredaguj rozprawkę;

h) popraw ewentualne błędy.

 

4. Język i styl rozprawki.

a) zwroty i wyrażenia służące do wprowadzania argumentów:

I argument: po pierwsze…, zacznę od…, na początku chciałbym przedstawić…, rozpocznę swoje rozważania od najsilniejszego argumentu…, wypada zacząć od…, moim pierwszym argumentem będzie… itp.;

II argument: po drugie…, oto kolejny argument…, za tezą przemawia także fakt, że…, przedstawię teraz kolejny argument…, następną sprawą będzie…, moim drugim argumentem będzie…, z kolei… itp.;

III argument: wypada też dodać, że…, nie można też zapomnieć o…, na zakończenie przytoczę argument…, zakończę na argumencie…, jako ostatni przytoczę argument…, moje rozważania byłyby niepełne, gdybym nie przytoczył jeszcze jednego argumentu…, nie sposób pominąć jeszcze jednego argumentu… itp.;

 

b) zwroty i wyrażenia podkreślające własny punkt widzenia:

moim zdaniem…, myślę, że…, uważam, że…, według mnie…, jestem zdania, że… itp.;

 

c) zwroty i wyrażenia podkreślające słuszność argumentów:

nie ma wątpliwości, co do tego, że…, bezsprzecznym wydaje się fakt, iż…,

jest rzeczą oczywistą, że.. jestem w stu procentach przekonany, że…, jest pewne, że…, wyraźnie widać, że…, niewątpliwie.., słusznie, wszystkie fakty przemawiają za tym, że…, z całą pewnością można stwierdzić, że... itp..

Uwaga: niedopuszczalne jest stosowanie w rozprawce wyrazów i zwrotów z języka potocznego oraz takich, które są zabarwione emocjonalnie, np. facet, knajpa, gadać, fajny, super, wkurzający itp.

 

5. Użycie cytatów.

Pisząc rozprawkę można odwołać się do cytatów, opinii znanych osób, powiedzeń, przysłów itp. Cytat będzie wtedy podnosił wartość argumentu.

Przykładowe sformułowania służące wprowadzaniu cytatów:

ten argument najlepiej potwierdzają słowa: „…………..”

aby poprzeć moje zdanie zacytuję słowa x, który powiedział: „……………….”

powołam się na znane wszystkim powiedzenie, że „………………………”

moją opinię potwierdza następujący cytat: „…………………..”  itp.

 

 

pobierz

 rozprawka